FALAS SHIPPING WORLDWIDE

Kushtet

1 · Njoftim Ligjor

Në përputhje me Ligjin 34/2002, të 11 korrikut, Shoqëria e Informacionit të Shërbimeve dhe Tregtia Elektronike dhe legjislacioni tjetër në fuqi ne ju informojmë se kjo faqe në internet është në pronësi https://torlaser.com Corraliza Borja Sanchez "me numrin NIF" 04857077Y ".

Themeluar në Calle San Juan Bautista La Salle N10 1A, Talavera de la Reina, Toledo, Spanjë.

Mund të na kontaktoni në adresën e emailit "info@torlaser.com".

Shërbimet që përdoruesi mund të blejë përmes uebit https://torlaser.com janë produkte të treguesve me lazer. Të gjitha çmimet përfshijnë TVSH-në. Në rastin e plumbit duke përfshirë një zbritje do të jepet në secilin prej produkteve.

Ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë pa njoftim paraprak këtë Politikë të Privatësisë për ta mbajtur atë të përshtatur me legjislacionin ekzistues për mbrojtjen e të dhënave. Në raste të tilla, ajo njoftoi në këtë faqe në internet ndryshimet në mënyrë që ato të mund të njihen nga përdoruesi.

1.1 Pronë intelektuale

1. Të gjitha logot, markat tregtare, emrat e tregtisë, përmbajtja, struktura, modelimi dhe prezantimi i elementeve dhe çdo informacion tjetër që shfaqet në këtë Uebfaqe janë në pronësi të TorLaser.com dhe mbrohen nga të drejtat e pronësisë intelektuale dhe intelektuale.

2. Përdoruesit i është ndaluar riprodhimi, përpunimi, shpërndarja, komunikimi publik dhe në përgjithësi çdo formë tjetër e shfrytëzimit të elementeve të përmendur në paragrafin e mësipërm pa pëlqimin e TorLaser.com.

3. Përdoruesi nuk do të përdorë mjete që ata mund të heqin, ndryshojnë, ose manipulojnë çdo pajisje mbrojtëse ose sistem të sigurisë që mund të instalohen dhe të cilat mbajnë një rrezik ose dëmtim ose çaktivizimin e Uebfaqes dhe / ose përmbajtjen e tij.

4. TorLaser.com nuk është përgjegjës për keqpërdorimin e mundshëm që bëjnë palët e treta të kësaj faqe në internet, ose informacionin e transmetuar përmes tij palëve të treta. Përmbajtja e siguruar përmes kësaj faqe në internet është thjesht informuese, kështu që përdorimi i këtyre mund të bëjë përdoruesin dhe çdo pasojë ose dëm që mund të lindë, janë përgjegjësia e vetme e përdoruesit.TorLaser.com është i përjashtuar për dëmtimet e çdo lloji të shkaktuar përdoruesve nga përdorimi i lidhjeve (lidhjeve), direktorive dhe mjeteve të kërkimit që lejojnë përdoruesit të hyjnë në faqet e internetit të zotëruara dhe / ose të menaxhuara nga palët e treta dhe prania e viruseve ose kodit tjetër keqdashës në përmbajtjen që mund të shkaktojë ndonjë dëmtim në sistemin e kompjuterit, dokumentet elektronike ose skedarët e përdoruesve. TorLaser.com rezervon të drejtën të ndërmarrë veprime juridike që gjykon të përshtatshme që rrjedhin nga çdo përdorim i paligjshëm nga palët e treta të përmbajtjes së faqes së saj të internetit.

2 · Politika e privatësisë

2.1 Mbrojtja e të dhënave

Vizitimi i kësaj faqe në internet nuk nënkupton që përdoruesi kërkohet të sigurojë ndonjë informacion në lidhje me të. Në rast se përdoruesi siguron ndonjë informacion personal, të dhënat e mbledhura në këtë faqe interneti do të përpunohen në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme në çdo kohë duke iu nënshtruar parimeve dhe të drejtave të përfshira në Ligjin Organik 15/1999 të 13 dhjetorit, Mbrojtja e të dhënave personale (LOPD ) dhe rregullore të tjera. 

Në këtë rast, ne ndihemi të detyruar t'ju informojmë për një seri ekstreme në lidhje me të dhënat personale të mbledhura Borja Sanchez Corraliza përmes faqes së saj të internetit.

2.1.2 Informacioni për përdoruesit

- Seksioni  "Krijo llogarine tende" 

Sipas Ligjit 15/1999 të 13 dhjetorit, Mbrojtja e të Dhënave Personale (LOPDP), ju informojmë se me plotësimin e formularëve, të dhënat tuaja personale do të ruhen dhe përpunohen në skedarë Corraliza Borja Sanchez. 

Qëllimi kryesor i kësaj skedari është administrimi i përdoruesve të regjistruar në faqen tonë të internetit dhe dërgimi i reklamave në lidhje me produktet dhe shërbimet e tregtuara nga Borja Sanchez Corraliza ose për dërgimin e reklamave, zbritjeve dhe promovimeve të produkteve dhe shërbimeve të të tjerëve.  

Nëse nuk dëshironi të merrni një reklamë të tillë, duhet të kontrolloni kutinë në formular. Borja Corraliza Sanchez siguron konfidencialitetin e të dhënave dhe garanton që në asnjë rast të transferohet në ndonjë përdorim tjetër pa pëlqimin paraprak dhe të shprehur të përdoruesve tanë. Thjesht pyesni ato të dhëna të nevojshme për të siguruar shërbimin e kërkuar dhe do të përdoren vetëm për këtë qëllim.  

- Seksioni  "Blerje e plotë"  

Sipas Ligjit 15/1999 të 13 dhjetorit, Mbrojtja e të Dhënave Personale (Akti), ju informojmë se me plotësimin e formularëve, të dhënat tuaja personale do të ruhen dhe përpunohen në dosjet Borja Corraliza Sanchez. 

Qëllimi kryesor i kësaj skedari është të ruajë marrëdhëniet kontraktuale me klientët tanë, të lehtësojë përpunimin e porosive, realizimin e studimeve statistikore dhe dërgimin e reklamave në lidhje me produktet dhe shërbimet e tregtuara nga TorLaser.com ose për dërgimin e reklamave, zbritje dhe promovime për produktet dhe shërbimet e të tjerët. 

Si rezultat i blerjes së të dhënave të tyre mund t'u komunikohet marrësve të mëposhtëm:

· Bankat për pagesa nga blerjet e kartave të kreditit. 
· Zyra e konsumatorëve dhe përdoruesve në rast të ndonjë ankese. 
· Prodhuesit, shërbimet teknike dhe / ose shitësit me shumicë në rast të garancive ose riparimeve. Këta marrës mund të jenë të vendosur brenda territorit Spanjoll dhe jashtë tij, në varësi të produktit dhe / ose shërbimit të blerë. 
· Në supozimet e përcaktuara me ligj, siç janë Forcat e Sigurisë.

Borja Sanchez Corraliza siguron konfidencialitetin e të dhënave dhe garanton që në asnjë rast të transferohet në ndonjë përdorim tjetër pa pëlqimin paraprak të shprehur të klientëve tanë. Thjesht pyesni ato të dhëna të nevojshme për të siguruar shërbimin e kërkuar dhe do të përdoren vetëm për këtë qëllim.

- Seksioni  "Gazete" 

Në përputhje me parashikimet e Ligjit 15/1999 të 13 dhjetorit, Mbrojtja e të Dhënave Personale, ju informojmë se emaili i lehtësuar do të përfshihet në një skedar në pronësi të urdhrit Borja Sanchez Corraliza për dërgimin e buletinit. Ky buletin është për qëllime informacioni. 

Të dhënat personale përdoren nga Borja Sanchez Corraliza sipas kërkesave të Ligjit 15/1999, të 13 dhjetorit, Mbrojtja e të Dhënave Personale.  

- Seksioni "kontakt " 

Në përputhje me dispozitat e Ligjit 15/1999 të 13 dhjetorit, Mbrojtja e të Dhënave Personale, ju informojmë se emaili i lehtësuar do të përfshihet në një skedar në pronësi të Borja Sanchez Corraliza me qëllim që të menaxhoni qendrën e mbështetjes https://torlaser.com dhe klientit kontaktoni me email.  

Informacioni që përmbante mesazhe kontakti indiferent është lloji i rrugës së përdorur është konfidenciale. TorLaser.com ndalon publikimin e mesazheve të shkëmbyera me palë të treta dhe zbulimin në forume, rrjete sociale dhe çdo uebfaqe. 

- Seksioni "Kthimi - RMA " 

Sipas Ligjit 15/1999 të 13 dhjetorit, Mbrojtja e të Dhënave Personale (LOPDP), ju informojmë se me plotësimin e formularëve, të dhënat tuaja personale do të ruhen dhe përpunohen në skedarët Borja Corraliza Sanchez.  

Qëllimi kryesor i kësaj skedari është administrimi i RMA (Përdorimi i garancisë së produktit tuaj).  Të dhënat e saj mund t'i komunikohen prodhuesit në rastin e produkteve të dëmtuara ose të dëmtuara. 

Pëlqimi 2.1.3

Me dërgimin e formularëve nënkupton që përdoruesi jep pëlqimin e tij për të përpunuar të dhënat sipas qëllimeve të parashikuara në secilën prej formularëve. Borja Sanchez Corraliza nuk ua komunikon të dhënat palëve të treta, përveç në rastet e krijuara ose të autorizuara me ligj nga kërkuesi. Borja Sanchez Corraliza komunikon mbajtësit e të dhënave për qëllimin e saj për të dërguar komunikime komerciale me postë elektronike ose ndonjë mjet tjetër të komunikimit elektronik. Mbajtësit gjithashtu e dinë këtë qëllim të qartë dhe japin pëlqimin e tyre të qartë për të marrë komunikime të tilla. Marrëveshja e dhënë këtu nga Kontraktuesi për komunikimin e të dhënave palëve të treta është e revokueshme në çdo kohë, pa efekt prapaveprues.

2.1.4 Të drejtat e palëve të interesuara

Personi i interesuar mund të ushtrojë të drejtat e tij ARCO (hyrjen, ndreqjen, anulimin dhe kundërshtimin) në lidhje me të dhënat e tyre personale duke shkruar dhe bashkangjitur një fotokopje të ID në adresën: Borja Corraliza, C / San Juan Bautista N10 1A, 45600, Talavera de la Reina, Toledo ose përmes formularit tonë të kontaktit. Kjo faqe ka modele në dispozicion përmes të cilave ju mund të ushtroni të drejtat ARCO.

2.1.5 Cilësia e të dhënave

Përdoruesit duhet të sigurojnë vërtetësinë, saktësinë, vërtetësinë dhe vlefshmërinë e të dhënave personale që janë mbledhur ato si rezultat i rezervës.

2.2 Përdorimi i cookies

Cookies janë skedarë të vegjël të të dhënave ose bashkësi karakteresh që janë të ruajtura në diskun e ngurtë ose në kujtesën e përkohshme të kompjuterit tuaj sa herë që keni hyrë në faqet e disa faqeve të internetit. Ato përdoren për serverin e rënë dakord për të përmbushur preferencat e përdoruesit për ta kthyer atë për t'u lidhur. Qasja në këtë uebfaqe mund të përfshijë përdorimin e cookies, të cilat do të synojnë të lehtësojnë procesin e blerjes online të produkteve ose shërbimeve të ofruara, dhe të shërbejnë për reklamim ose përmbajtje të caktuar ose informacion juridik me interes për përdoruesit. Cookies nuk mund të lexojnë skedarët e cookie-ve të krijuara nga furnizuesit e tjerë. Përdoruesi mund të konfigurojë shfletuesin e tij që të paralajmërohet kur merr cookie dhe të parandalojë instalimin e cookies në hard drive tuaj. Për ta bërë këtë, përdoruesi duhet të këshillohet me udhëzimet dhe manualet e shfletuesit tuaj për më shumë informacion. Asnjë cookie nuk mund të nxjerrë informacione nga hard drive i përdoruesit ose të përdorë informacione personale. Thjesht shoqëroni shfletuesin e një kompjuteri specifik me një burim anonim. E vetmja mënyrë që informacioni privat i një përdoruesi është pjesë e një skedari cookie-je, është që përdoruesi personalisht t'ia japë këtë informacion serverit.

3 · Kushtet e blerjes

Mimet dhe kushtet e shitjes janë vetëm për informacion dhe mund të ndryshohen në përgjigje të luhatjeve të tregut.Sidoqoftë, porosia vendoset duke plotësuar formularin e porosisë, nënkupton përputhjen me çmimin e ofruar dhe kushtet e përgjithshme të shitjes në fuqi në këtë kohë të veçantë. Pasi urdhri të zyrtarizohet do të thotë perfeksionimi i blerjes së së drejtës, me të gjitha garancitë ligjore që mbrojnë blerësin e konsumatorit, dhe nga ai moment çmimet dhe kushtet kontraktuale do, dhe nuk mund të modifikohen pa marrëveshjen e shprehur të të dy Kontraktuesve.

3.1 Mbrojtja e të miturve

Shitja e çdo produkti lazer të klasës IIIB ose IV të të miturve dhe operatorëve jo profesionistë të ndaluar  me trajnimin e duhur . Theshtë përgjegjësi e babait / nënës / kujdestarit të sigurojë prokurimin e të miturve, të mos jetë përgjegjësia jonë përvetësimin e sendeve të ndaluara në moshën e tyre dhe nuk është e mundur të verifikohet saktësia e informacionit të dhënë nga klientët në procesin e regjistrimit. Shkelja e kësaj klauzole tejkalon çdo interes të sigurisë ose kthimin e blerjes, duke anuluar menjëherë nëse është e nevojshme të zbulohet.

3.2 Transporti

· Të gjitha anijet urgjentisht gjithmonë çfarë është e mundur brenda 24 orëve të punës pas konfirmimit të pagesës nga ana e klientit. 
· Koha e dërgimit varet nga lloji i transportit të zgjedhur nga klienti, ato shfaqen gjatë procesit. Këto kohë janë gjithmonë të përafërta dhe asnjëherë të siguruara, kështu që ato kurrë nuk do të jenë arsye e vlefshme për refuzimin e paketës ose anulimin e blerjes, klienti e kupton dhe pranon pranimin e tij dhe pretendon se kostot e rezultuara të bëra nëse nuk ka arka për këtë arsye.  
· Në postimet e rregullta në rast humbjeje, klienti do të jetë ai që do të marrë shumën totale të humbjes. TorLaser.com nuk mban përgjegjësi për incidentin, pasi që postimet e tilla nuk janë të regjistruara në zyrën e postës. Nëse bëni një blerje duke zgjedhur këtë formë të dorëzimit është sipas këtyre kushteve, përndryshe mund dhe zgjidhni mënyrë tjetër të transportit. 
· Konsumatori do të ketë 24 orë për të verifikuar integritetin e të gjithë përbërësve të porosisë dhe të verifikojë që përfshin gjithçka që ju nevojitet në produktet e mbuluara. Pas këtyre 24 orëve do të jepen për transportim dhe do të pranohen pretendimet për dëmtim ose gabime me dërgesën nuk do të pranohen. 
· Itshtë konsideruar një mënyrë e dorëzuar kur fatura e dorëzimit e nënshkruar nga klienti. Isshtë brenda 24 orësh kur klienti duhet të kontrollojë produktet pas pranimit të tyre dhe të ekspozojë të gjitha kundërshtimet që mund të ekzistojnë. 
· Nëse merrni një produkt të dëmtuar me anë të transportit rekomandohet kontakti i transportit brenda 24 orëve të para për të kërkuar ndikimin tek transportuesi. Po kështu është e përshtatshme të reflektoni për transportuesin. 
Ata duhet të kontrollojnë përmbajtjen e tyre para zyrtarit i cili bën dorëzimin, nëse e prishura dhe e zhdukur kjo e mirë apo kjo vakum arrin zyrtarin duhet të kërkojë një kërkesë për të regjistruar dhe dërguar info@torlaser.com numrin e minutave për të na lejuar incidencën. Asnjë numër minutash nuk jemi përgjegjës për produktet që nuk janë marrë. 
Më pas duhet të tregoni rastin tuaj përmes formularit tonë të kontaktit, duke treguar numrin e porosisë dhe problemin që ai paraqet.Pas marrjes së incidentit do të trajtohet një dërgesë e re nëse kërkohet nga ju. 
· I dërguari nuk telefonon me telefon për të konfirmuar dorëzimin. Dorëzimi bëhet direkt, dhe nëse nuk jeni në shtëpi, lëshoni shënim për të kontaktuar delegacionin dhe të bëni një dorëzim të dytë falas. Dorëzimi i tretë dhe drejtimi i ndryshimeve, pasi të keni dërguar urdhrin, do të përballohen nga marrësi, kurrë nga ne. Ju nuk mund të caktoni një kohë të dorëzimit, sepse kjo varet nga rruga e punës e tregtarit atë ditë. 
· Pasi të keni kryer transportin, kostot e parashikuara 10 € për çdo ndryshim të adresës ose përpara, qoftë me kërkesë ose sepse nuk është e specifikuar dobët në mënyrë, do të përballohet nga konsumatori. 
· Nëse një paketë e një porosie të paguar tashmë është kthyer me adresë të gabuar, në mungesë, mos e zgjidhni ose refuzoni, do ta njoftojë konsumatorin kur ta pranojmë në zyrën tonë ju zgjidhni kush dëshironi të kryeni me të. Nëse kërkoni një dërgesë të re do të paguani 5 € si tarifë transporti. Keni një muaj nga njoftimi nga ne për të rënë dakord për një rezolutë, pasi kjo kohë do të konsiderohet si pa përgjigje ajo injoron blerjen dhe heq dorë nga artikujt e tij dhe shuma e paguar për to.

3.3 Anulimi i porosive

Anulimet e porositjes pranohen vetëm nëse akoma nuk është dërguar porosia juaj. Në rast se ajo është përgatitur por nuk është dërguar nëse doni ta anuloni atë, mund të bëni nëse supozoni se një kosto prej 10 € do të zbritet nga shuma e paguar tashmë për përpunimin e porosisë. Nëse nuk e paguaj porosinë tuaj duke zgjedhur një metodë pagese për dorëzimin, do të paguani 10 € me transferim bankar në ndonjë prej llogarive që do të sigurohen, nëse nuk supozon dhe pranon se borxhi TorLaser.com do të ndërmarrë veprime ligjore gjykon se është e përshtatshme për të rikuperuar atë shumë. Nëse porosia juaj është dërguar tashmë mund ta dërgoni përsëri brenda një periudhe prej 14 ditësh, por tarifat e transportit do të merren nga klienti / blerësi gjithashtu ai do të zbritet nga shuma për të shlyer 15 € në koncept të transportit nga ana jonë dhe arka.

Detyrimi i blerësit / klientit kërkohet të sigurohet që produkti është ai që dëshironi dhe në rast dyshimi është detyrim i kontaktit të blerësit / klientit https://torlaser.com për informacion në lidhje me produktin para blerjes së tij.

Në rast se blerja, pasi të dërgohet, refuzohet nga marrësi / klienti për arsye përtej TorLaser.com, kjo mund të kërkojë trajtimin e marrësit të tij, duke e detyruar atë të paguajë të plotë shpenzimet që do të pësojnë transporti i vlerësuar në 20 €. 

4 · Kthim

TorLaser.com ofron mundësinë e kthimit të produkteve brenda 14 ditëve, duke llogaritur nga data e marrjes së mallit nga klienti, me kusht që të përmbushen kushtet e përcaktuara në këtë faqe.

4.1 Kushtet e kthimit për klientët privatë dhe biznes

· Asnjë kthim nuk do të pranohet produktet e mëposhtme, të përcaktuara me Ligjin 47/2002, të 19 dhjetorit, duke ndryshuar Ligjin 7/1996 të 15 janarit, të Tregtisë me pakicë, për transpozimin me ligjin spanjoll Direktiva 97/7 / EC për kontratat në distancë dhe përshtatjen e ligjit në direktiva të ndryshme të BE-së. 
-Produkte që i nënshtrohen luhatjeve në tregun financiar që shitësi nuk mund t’i kontrollojë. 
-Produktet e bëra sipas specifikave të konsumatorit ose të personalizuara qartë të montuara posaçërisht siç përcaktohen në një model konfigurimi, ose të cilat për nga natyra e tyre nuk mund të kthehen ose kanë përgjegjësi të përkeqësohen ose skadojnë me shpejtësi. 
-Artikulli 45. Përjashtime nga e drejta e tërheqjes. 
Nëse nuk është pajtuar ndryshe, dispozitat e nenit paraprak nuk do të zbatohen për kontratat e mëposhtme: 
a) Kontratat për furnizimin e mallrave, çmimi i të cilave është subjekt i luhatjeve në tregun financiar që shitësi nuk mund t'i kontrollojë. 
b) Kontratat për furnizimin e mallrave të bëra në përputhje me specifikimet e konsumatorit ose të personalizuara qartë ose të cilat, për nga natyra e tyre, nuk mund të kthehen ose kanë përgjegjësi të përkeqësohen ose skadojnë me shpejtësi. 
c) Kontratat për furnizimin e shiritave audio ose video, disqe dhe programe kompjuterike të cilat u zbuluan nga konsumatori, si dhe skedarë kompjuteri, të siguruara në mënyrë elektronike, që mund të shkarkohen ose riprodhohen me efekt të menjëhershëm për përdorim të përhershëm. 
d) Kontratat për furnizimin e gazetave, revistave periodike dhe revistave 
e) Produkte që dikur aktivizohen, regjistrohen, testohen ose përdoren dhe nuk mund të shiten si produkte të reja me paketimin e hapur ose të dëmtuar të vulës. 
· Për të bërë një kthim duhet të na kontaktoni për të plotësuar kërkesën për kthim. Pas plotësimit të kërkesës, do t'i caktohet një numër kthimi dhe do të tregojë të dhënat për dërgesë. 
· Të gjitha mallrat duhet të kthehen në paketimin e saj origjinal të paprekur, në gjendje të përsosur dhe pa zbulim. Konsumatori duhet të përshtatet dhe të marrë masa të përshtatshme mbrojtëse dhe paketimin e produktit për dërgesë në depon tonë. Përndryshe, TorLaser.com rezervon të drejtën të refuzojë kthimin. 
· Konsumatori do të jetë përgjegjës për çdo dëmtim të shkaktuar gjatë transportit të kthimit të produktit. 
· Kthimet duhet të dorëzohen në destinacion brenda 30 ditëve nga data e pranimit të kthimit. Përndryshe ajo do të refuzohet dhe do të kthehet. 
· Pas marrjes së mallit dhe ekspertizës që është në gjendje të përsosur, rimbursimi do të përpunohet nëse tregohet. 
· Shpenzimet e transportit të bëra gjatë kthimit të bëra nga klienti, plus kostot e bëra për transportin e tij dhe përpunimi i porosisë së vlerësuar në 15 € do të zbriten nga shuma e kthimit të saj të papaguar. 
· Vetëm në rast se kthimi është për shkak të një gabimi të dërgesës ose arsye të tjera që mund t'i atribuohen neve, do të kujdeset për transportin përmes shërbimit të rregullt të postës, duke u bërë rreziku përgjegjës i klientit për humbjen e paketës ose duke supozuar kostot shtesë të transportit ose sigurimit tjetër më të shpejtë nëse dëshironi. 
· Mos pranoni asnjë kthim të dorëzimit. 
· Duke blerë ju jeni dakord me këto kushte.

4.2 Kushtet e kthimit për shpërndarësit

Vetëm kthimet e materialit pa zbulim dhe në gjendje të përsosur do të pranohen brenda 14 ditëve nga data e marrjes. 
Rimbursimet e tilla do të përpunohen si kthim tregtar, pasi nuk ka ligj që rregullon të drejtat e kthimit ndërmjet kompanive dhe këto Procedura rregullohen me kushtet e TorLaser.com. 
Produkte në mbyllje të blisterit ose ngrohjes, dhe produkte të tjerë që kanë një vulë të thyer, nuk mund të ktheheni. 
Këto kushte nuk e shfuqizojnë garancinë ose zëvendësimin e produkteve me defekt siç përcaktohet me garancinë e prodhuesit. TorLaser.com rezervon të drejtën të refuzojë rimbursimin në rast të zbulimit të ndonjë anomalie në produktin e kthyer.

· 5 garanci

Produktet kanë një garanci prej 2 vjet nga data e pranimit të dërgesës. Prodhuesit e produkteve janë vetëm përgjegjës për të siguruar dhe siguruar asistencën e nevojshme teknike dhe pas shitjes. Nëse klienti ka ndonjë pyetje në lidhje me një produkt, ju duhet të kontaktoni Shërbimin e Ndihmës Teknike (SAT) si secili prodhues.

Garancia është 6 muaj TorLaser.com si distributore, nga 6 muaj nga data e porosisë garancia e ofruar nga prodhuesi direkt. TorLaser.com në rast të dështimit të një prej këtyre produkteve siguron adresën e blerësit të prodhuesit për ta dërguar atë për riparim ose zëvendësim. Kostot e kësaj kthimi do të përballohen nga blerësi në çdo rast. 
· Nëse defekti del në dritë gjatë 6 muajve të parë nga dorëzimi i mallrave, supozohet se faji ka ekzistuar tashmë kur e keni blerë atë dhe konsumatori nuk ka pse të dëshmojë asgjë. 
· Sidoqoftë, kur mungesa e konformitetit bëhet e dukshme pas 6 muajsh dhe në raste të dyshimta, prodhuesi mund të kërkojë një raport ekspert të pavarur për të përpunuar një garanci. Në raste të dukshme të mosfunksionimit ose funksionimit të parregullt nën garanci nuk ka asnjë problem. 
Në çdo rast, gjatë kohës kur konsumatori është privuar nga produkti që llogarit periudhën e garancisë është pezulluar; për shembull, nëse riparimi i një objekti të vështirë 15 ditë, periudha e garancisë do të përfundojë 15 ditë më vonë se sa ishte planifikuar fillimisht. 
Në rast se klienti zbulon një dështim ose mosfunksionim të produktit, me kusht që të mos ketë manipulime nga klienti, klienti mund të zgjedhë zëvendësimin e tij, përveç nëse është i pamundur ose joproporcional me TorLaser.com, në këtë rast shuma e të ardhurave do të kthehen. 
TorLaser.com rezervon të drejtën për të zëvendësuar një produkt për një produkt tjetër të ndryshëm por me performancë të barabartë me produktin e kërkuar nga klienti për shkak të azhurnimeve të mundshme nga prodhuesi.

5.1 Procesi i garancisë

1. Kontaktoni me ne përmes së njëjtës rrugë që unë përdor për të vendosur porosinë tuaj. Ne do t'ju tregojmë adresën e emailit të Mbështetjes Teknike që do të jetë përgjegjëse për përpunimin e garancisë suaj. Asnjë kthim i produktit nën garanci nuk do të pranohet pa aplikimin dhe do t'i komunikohet më parë menaxhmentit TorLaser.com, i cili do të menaxhojë procesin e kthimit të produktit.

2. Ju lutemi specifikoni në emailin që dërgoni për të mbështetur kodin tuaj të porosisë, përshkrimin e ndodhjes, kodin e faturës dhe numrin serik të njësisë nëse është e nevojshme.

3. Nëse është e nevojshme të na dërgoni produktin tuaj për shqyrtim do të furnizojë adresën e transportit. Tarifat e transportit, do të përballohen nga konsumatori. Përgjatë sendit të dëmtuar duhet të përfshihet një kopje e faturës dhe kontrata e garancisë e nënshkruar si duhet, ata do të dërgojnë Mbështetje Teknike. Pas 7 ditëve të kërkesës nga klienti TorLaser.com, nëse produkti nuk është përpunuar dhe dorëzuar në vendin e treguar nga Mbështetja Teknike, departamenti ynë nuk do të pranojë kërkesën dhe kërkesa do të anulohet duke anuluar çdo garanci të mbetur të përpunuar në aparati. Nëse për shkak të paketimit të keq pranohet një komponent i dëmtuar, ne nuk do të jemi përgjegjës për një kompensim të tillë. Njoftimi për problemin e klientit dhe zgjidhur drejtpërdrejt nga klienti dhe agjensia e transportit. Bredo shkelje materiale e këtyre karakteristikave, do të dërgohet në mbledhjen e mallrave, megjithëse materiali përputhet me pjesët e tjera të garancisë. Nëse zgjidhni një metodë transporti pako të pasiguruar dhe estravía, klienti do të jetë përgjegjës për humbjen. 

4. Opsionet:

a) Nëse pritja e produktit konstatohet se faji është i mbuluar nga kushtet e garancisë, pasi të riparohen ose zëvendësohen, do t'i kthehen klientit falas.

· Riparimi ose zëvendësimi. Gjëja e parë që duhet të bësh është ta dërgosh produktin për të riparuar ose zëvendësuar atë me një të re. Zgjedhja qëndron te shitësi, do të vendosë bazuar në kostot që gjeneron secila opsion: nëse njëra është disproporcionale me tjetrën, shitësi mund të zgjedhë më të përshtatshmet për interesat e tyre, me kusht që konsumatori të marrë përsipër edhe pengesa më të mëdha. Në rast të mos disponueshmërisë së artikullit, ne do të vazhdojmë të ndryshojmë për një artikull me performancë të barabartë ose superiore, gjithmonë informues dhe pas pranimit, dhe me kusht që kërkesa nga klienti të mos jetë disproporcionale, siç tregohet në Ligjin 23/2003 të 10 korrikut të garancive në shitjen e mallrave të konsumit (BOE nr. 165, datë 11-07-2003) 
· Ulja e çmimit ose përfundimi i kontratës. Kur nuk është e mundur (ose e arsyeshme) të zëvendësoni produktin me një të ri kur riparimi ose zëvendësimi nuk shërben për ta bërë produktin në kushte kur periudha kohore është e ekzagjeruar ... konsumatori mund të zgjedhë midis kërkimit të uljes së çmimit ose përfundimit kontrata (nëse mungesa e konformitetit është e rëndësishme). Për më tepër, konsumatori ka të drejtë ta dëmshpërblejë atë për dëmet.

TorLaser.com për arsye përtej kompanisë nuk merr përsipër të dorëzojë produktin e kërkuar në një periudhë të caktuar, kjo periudhë duke u përshkruar nga shitësi me shumicë ose prodhuesi, brenda së cilës do t'i komunikohet klientit me postë.

Transporti i kthimit do të bëhet me postë, duke u bërë blerësi përgjegjës për çdo humbje, dëmtim ose humbje, nëse preferoni një transportim më të shpejtë të siguruar dhe ju mund të zgjidhni të ktheheni me korrier, duhet të paguani 3 €. Kjo shumë do të paguhet nga transferi bankar ose Card. 

b) Nëse pranimi i produktit vërtetohet se pajisjet funksionojnë në mënyrë të përsosur, ai do t'i kthehet konsumatorit duhet të paguajë shpenzimet e transportit të klientit të gjeneruar si pak shpenzime për manipulime dhe testime, të vlerësuara në total prej 10 €. Transporti i kthimit do të bëhet me postë, duke u bërë blerës përgjegjës për çdo humbje, dëmtim ose humbje, duhet të preferojë një dërgesë të sigurt dhe më të shpejtë që mund të zgjedhë që kthehet me korrier, duke rritur shumën 3 € më shumë, 13 € në total. Kjo shumë do të paguhet nga transferi bankar ose Card.  

c) Nëse pritja e produktit konstatohet se dështimi i pajisjes shkel kushtet e garancisë do të anulojnë garancinë. Artikujt do t'i kthehen klientit duhet të paguajë të njëjtat kosto të transportit dhe të gjenerojë disa shpenzime për trajtimin dhe testimin, vlerësuar në një shumë totale prej 10 €. Transporti i kthimit do të bëhet me postë, duke u bërë blerës përgjegjës për çdo humbje, dëmtim ose humbje, duhet të preferojë një dërgesë të sigurt dhe më të shpejtë që mund të zgjedhë që kthehet me korrier, duke rritur shumën 3 € më shumë, 13 € në total. Kjo shumë do të paguhet nga transferi bankar ose Card. 

Pas dërgimit të rishikimit, kostot e vlerësuara 5 € për çdo ndryshim të adresës ose të ardhshëm, qoftë me kërkesë ose sepse nuk është e specifikuar dobët në mënyrë, do të përballohen nga konsumatori.  
Nëse një paketë kthehet me adresë të gabuar, në mungesë, mos e zgjidhni ose refuzoni, do të njoftojë konsumatorin kur ta pranojmë në zyrën tonë për të zgjedhur që dëshironi të bëni me të. Nëse kërkoni një dërgesë të re do të paguani 5 € si tarifë transporti.Keni një muaj nga njoftimi nga ne për të rënë dakord për një rezolutë, pasi kjo kohë do të konsiderohet si pa përgjigje ajo injoron blerjen dhe heq dorë nga artikujt e tij dhe shuma e paguar për to.

5.2 Anulimi i garancive

· Përdorim, trajtim ose mirëmbajtje jo korrekte nga Konsumatori i pajisjeve ose komponentëve. 
· Përbërësit e djegur nga rritja elektrike ose mbitensioni. 
· Komponentët e prishur ose të dëmtuar që i nënshtrohen ndikimit. 
· Riparimi i gabuar, modifikimi nga klienti i një ekipi. 
· Përkeqësimi, heqja ose fshehja nga klienti, etiketa e garancisë ose prodhuesi TorLaser.com të gjitha produktet (përfshirë etiketat me numra serialë dhe vula sigurie). 
· Fajet e shkaktuara si rezultat i përdorimit të pahijshëm ose jashtë kushteve të përcaktuara, instalimit të dëmtuar ose veshin dhe lotin e pajisjeve. 
· Dëmet e shkaktuara nga katastrofat si zjarri, përmbytja, era, tërmeti ose stuhia. 
· Dëmtime ose gërvishtje kozmetike në materiale plastike siç janë shtëpitë. 
· Dëmtimi i shkaktuar nga ndikimi me objektet e tjera, rëniet, derdhjet e lëngjeve ose zhytja në lëngje. 
· Mosfunksionim për shkak të ngatërrimeve nga teknikë të paautorizuar dhe modifikimeve ose zgjerimeve të mëpasshme që nuk përfshihen në konfigurimin origjinal. 
· Gabimet e konfigurimit të lidhura Gabimet ose papajtueshmëria e komponentëve. 
· Pjesët e konsumueshme, të tilla si bateria. Konsiderohet normale një ulje e jetëgjatësisë së baterisë për shkak të karikimit / shkarkimit të përsëritur. 
· Dëmtimi nga aksidenti, abuzimi, keqpërdorimi ose aplikimet e papërshtatshme. 
· Përkeqësim për shkak të përdorimit normal. 
· Damagedo dëmtim ose dëm nëse etiketa e numrit dhe bar kodi i produktit ose ndonjë prej përbërësve të tij është modifikuar, fshirë ose hequr.

Përditësuar së fundmi: 21-12-2012